Informacja o dostępności

Informacja o dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Świadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.zgierz-luteranie.pl/

Data publikacji strony: 06-06-2022

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Część plików .doc, .xls, .pdf, nie posiada struktury opartej o nagłówki
 • Niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w postaci graficznej
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Ułatwienia na stronie internetowej 

 • Powiększanie i pomniejszanie czcionki
 • Tryb wysokiego kontrastu
 • Tryb jasnego tła
 • Tryb skali szarości
 • Tryb negatywu
 • Podkreślanie i zaznaczanie linków

  Wyłączenia 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
   

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 04-06-2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt– e-mail: zgierz@luteranie.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Budynek kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu mieści się Zgierzu (95-100) przy ul. Spacerowej 2.

 

Opis dostępności wejścia do budynku kościoła
Główne wejście do kościoła znajduje się od strony ul Spacerowej 2. Drugie wejście do kościoła o charakterze technicznym mieszczące się po południowej stronie budynku.

 

Opis dostępności korytarzy i schodów
Do sali głównej kościoła prowadza schody, nie ma platformy dla wózków. Osoby z niepełnosprawnością powinny na dwa dni przed planowanym wejściem zgłosić ten fakt pod adresem zgierz@luteranie.pl parafia po wcześniejszym uzgodnieniu zapewni pomoc przy wejściu do kościoła. Korytarze wewnątrz budynku nie są przestronne. Toalety znajdują się na poziomie -1 (pod nawą główną). Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych – parafia nie dysponuje w tej lokalizacji miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku kościoła nie ma możliwości wejścia z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.